Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en verrichtingen van Perfect Finish Asbestverwijdering BV, die (al dan niet) plaatsvinden binnen het kader van overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten op het terrein van het verwijderen van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen.
 2. De diensten worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de werkplanomschrijving of het plan van aanpak, die na overleg met de opdrachtgever tot stand komen, dan wel anderszins zijn omschreven. De werkplanomschrijving c.q. het plan van aanpak is onderdeel van de overeenkomst tussen Perfect Finish Asbestverwijdering BV en de opdrachtgever en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de diensten worden uitgevoerd.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Perfect Finish Asbestverwijdering BV verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Perfect Finish Asbestverwijdering BV worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Perfect Finish Asbestverwijdering BV is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Perfect Finish Asbestverwijdering BV zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

Definities

Artikel 2

 1. Opdrachtgever: Eenieder die met de Perfect Finish Asbestverwijdering BV een overeenkomst heeft gesloten c.q. wenst te sluiten c.q. eenieder die Perfect Finish Asbestverwijdering BV werkzaamheden laat verrichten.
 2. Opdrachtnemer: Perfect Finish Asbestverwijdering BV
 3. Werfleider: werknemer, in bezit van alle Belgische certificaten, opleidingseisen (basisopleiding en bijscholing) en vakbekwaamheden en hoofdverantwoordelijke op locatie.
 4. Codex over het welzijn op het werk: bevat alle uitvoeringsbesluiten en regels betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, tevens bevattende regels betreffende het bedrijfsmatig verwijderen van asbest uit gebouwen en objecten.
 5. Asbestverwijderaar: werknemer, in bezit van alle Belgische certificaten, opleidingseisen (basisopleiding en bijscholing) en vakbekwaamheden.
 6. Eindbeoordeling: De volgens de wet- en regelgeving verplichte controle van een asbestsaneringswerk nadat de werfleider op het werk heeft aangegeven dat de verwijderingsopdracht met bijbehorende schoonmaak is uitgevoerd. Deze verplichte eindbeoordeling vindt plaats door inschakeling van een door of namens de opdrachtgever daartoe aangewezen, geaccrediteerd laboratorium. Uitgezonderd de eenvoudige handeling.
 7. Daguren: Uren, niet zijnde overwerkuren, deel uitmakend van normale werkdagen (maandag t/m vrijdag).

Aanbiedingen

Artikel 3

Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend, tot het moment waarop ook de opdrachtnemer (naast opdrachtgever) de offerte heeft ondertekend. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst.

De eventueel in de aanbiedingen/offertes aangegeven termijnen zijn immer indicatief en binden opdrachtnemer niet. In geval van overmacht, slechte weersomstandigheden, wijzigingen dan wel andere onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer gerechtigd zijn tot overeenkomstige aanpassing van eventueel aangegeven dan wel overeengekomen termijnen zonder daarbij op enige wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever dan wel derden te worden.

Opdrachtbevestiging

Artikel 4

 1. Ter voorkoming van discussies dan wel meningsverschillen, starten de werkzaamheden pas zodra Perfect Finish Asbestverwijdering BV de door de opdrachtgever getekende offerte in zijn bezit heeft en het (eventueel) daar op vermelde voorschot op de totale offerteprijs is voldaan op de bankrekening van Perfect Finish Asbestverwijdering BV. Alle in de offerte dan wel correspondentie omschreven prijzen zijn altijd exclusief BTW. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn immer vrijblijvend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij eventuele samengestelde prijzen bestaat -naar de uitsluitende keuze van Perfect Finish Asbestverwijdering BV- geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 2. Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de offerte/opdrachtbevestiging en de daarbij behorende werkomschrijving zijn bepalend voor de inhoud van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geldende overeenkomst.
 3. De opdrachtgever wordt geacht met de offerte en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, wanneer hij die voor akkoord heeft ondertekend en aan de opdrachtnemer heeft geretourneerd of wanneer hij mondeling heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden tegen de door de opdrachtnemer ingediende prijs en werkwijze kan worden begonnen.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst kan slechts in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke offerte/opdrachtbevestiging. Deze is slechts dan bindend indien de daarin opgenomen wijzigingen schriftelijk door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6

De opdrachtgever staat ervoor in dat:

 • Hij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
 • Hij tijdig alle informatie hemzelf, derden, de opdracht en/of het object van de opdracht betreffend verstrekt die noodzakelijk is voor de opdrachtnemer om de werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren (waaronder vergunningen, tekeningen, asbestinventaris etc.). De opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die de door hem verstrekte informatie zouden kunnen bevatten, alsook voor alle schade die direct dan wel indirect het gevolg is van de verkeerde gegevens. Alle door opdrachtnemer opgestelde documenten of ontwerpen zijn beschermd door diens intellectuele rechten. Het auteursrecht van alle documenten of ontwerpen van opdrachtnemer blijft opdrachtnemer toebehoren. Gehele of gedeeltelijke weergave, vermenigvuldigen alsook het aan derden ter inzage geven, is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

De opdrachtnemer staat ervoor in dat:

 • hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen zoals in België geldend waaronder: de toepasselijke titels en artikelen opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk en verwante wetten en Koninklijk Besluiten, hantering van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem, regels Arbeidsinspectie, Asbestinventarisatie, Preventieregels, Risicoanalyse/Mensura, personeelsbeloning, loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten.
 • de verwijderingswerkzaamheden door asbestverwijderaars worden verricht onder toezicht van een werfleider
 1. De verplichting van de opdrachtnemer tot juiste uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot de verwijdering van de toxische en gevaarlijke bouwmaterialen die de opdrachtnemer bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. De opdrachtnemer is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst toxische en gevaarlijke bouwmaterialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid pas blijkt uit de eindbeoordeling die wordt verricht na uitvoering van het werk en waarvan de resultaten kennelijk niet zijn toe te schrijven aan de opdrachtgever of de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer staat in voor de juiste uitvoering van de overeenkomst met dien verstande, dat indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk en wenselijk zijn, de opdrachtnemer naar eigen inzicht de uitvoering mag wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt en mits en ook de gewijzigde werkzaamheden voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk eindresultaat garanderen.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden (met minimaal gelijke kwalificaties als het eigen personeel van opdrachtnemer) in te schakelen na mededeling van dit feit aan de opdrachtgever.
 5. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd in daguren, niet zijnde daguren op christelijke of nationale feestdagen. Hiervan kan alleen in bijzondere omstandigheden worden afgeweken en/of na onderlinge afstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De met deze afwijking gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwijderde toxische/gevaarlijke bouwmaterialen, totdat de opdrachtgever van de opdrachtnemer het stortbewijs van de afgevoerde materialen heeft ontvangen.
 7. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor al dan niet verkrijging van enige subsidie door dan wel ten behoeve van opdrachtgever.
 8. De opdrachtnemer is gerechtigd om het door haar ten behoeve van opdrachtgever geleverde werk als referentie te gebruiken zowel visueel als schriftelijk al dan niet via de website van opdrachtnemer dan wel via social media, behoudens het uitdrukkelijke schriftelijk tijdig aan opdrachtnemer kenbaar gemaakte verbod daartoe zijdens opdrachtgever.
 9. Indien door toedoen van opdrachtgever dan wel voor risico van opdrachtgever de uitvoering dan wel aanvang van het geplande werk vertraging oploopt dan zijn de bijkomende kosten van dien voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd tot vergoeding door opdrachtgever van alle door haar (en/of door haar ingeschakelde derden) dientengevolge geleden en nog te lijden (directe- en indirecte) schade. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen wanneer zij opnieuw een aanvang met de werkuitvoering neemt, zonder daarbij op enige wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever dan wel derden te worden.
 10. Opdrachtnemer heeft in de volgende gevallen, naar eigen inzicht en zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van haar prestaties op te schorten dan wel de overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen ten laste van opdrachtgever: (a) in geval opdrachtgever in gebreke blijft haar verbintenissen integraal en tijdig na te komen, (b) in geval van faillissement of de opening van enige andere insolventieprocedure t.a.v. opdrachtgever, (c) in geval van ontbinding en vereffening van opdrachtgever, (d) in geval van kennelijk onvermogen of geschokt krediet van opdrachtgever en (e) ingeval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van opdrachtgever gerechtvaardigd wordt geschaad door onder meer daden van tenuitvoerlegging of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken.

Oplevering

Artikel 7

Een werk wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer door de opdrachtnemer aan de volgende vijf punten is voldaan:

 • na reiniging van de in de overeenkomst vastgelegde verwijderingslocaties / -ruimten;
 • wanneer bij de eindbeoordeling wordt vastgesteld dat op/in de betrokken verwijderingslocaties/ -ruimten geen actuele bronnen van secundaire emissies van de toxische /gevaarlijke bouwmaterialen meer aanwezig zijn en de restconcentratie van dat materiaal lager is dan de wettelijk vastgestelde grenswaarde;
 • na ontruiming en opruiming van het door opdrachtnemer ingebrachte materieel en materiaal;
 • na afvoer van het toxische /gevaarlijke bouwmateriaal naar een vergunninghoudende afvalverwerker en/of afvaldeponie;
 • overhandiging aan de opdrachtgever van (een kopie van) het vrijgavebewijs van de controlerende instantie en (een kopie van) het stortbewijs van de stortlocatie.

Los van het voorgaande zal opdrachtnemer de beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk melden aan de opdrachtgever, welke daarna de mogelijkheid heeft om binnen vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend poststuk te verzoeken om over te gaan tot het nazicht van het uitgevoerde werk. Na ondertekening van het opleveringsdocument is er geen mogelijkheid tot nazicht.

Bij gebreke daarvan, wordt opdrachtgever onherroepelijk geacht in te stemmen met de beëindiging van het werk en de (voorlopige) oplevering ervan. Het werk worden eveneens onherroepelijk geacht voorlopig te zijn opgeleverd, indien (a) de opdrachtgever het werk in gebruik neemt of in gebruik laat nemen, (b) de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke instemming van opdrachtnemer het werk aanpast of doet aanpassen, of werken uitvoert of doet uitvoeren door derden aan, in, op of onder de uitgevoerde werken, of (c) de opdrachtgever de prijs voor de werken volledig heeft betaald. De datum van de melding van de beëindiging van het werk geldt als datum van de (voorlopige) oplevering, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de (voorlopige) oplevering zoals beschreven in dit artikel de enige oplevering, die tevens geldt als aanvaarding door opdrachtgever van het werk. De (voorlopige) oplevering en aanvaarding van het werk sluit elk verhaal van opdrachtgever uit betreffende zichtbare gebreken, niet-conformiteit of vertraging. Het risico van het werk gaat over op de opdrachtgever vanaf opdrachtnemers melding van de beëindiging van het werk.

Prijzen

Artikel 8

 1. Door opdrachtnemer gedane schriftelijke prijsopgaven zijn nimmer bindend, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Daarbij is de prijsvorming gebaseerd op het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde asbestinventaris, dan wel andere onderzoeksgegevens en/of de nadere opgaven door de opdrachtgever. Indien tijdens het werk afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van het in artikel 4 gestelde plaatsvinden. De prijsvorming is tevens gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen in deze wet- en regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uitvoering, dan wel voor de kostprijzen van materiaal en/of personeel dan is opdrachtnemer eenzijdig gerechtigd om deze kosten aan opdrachtgever door te berekenen.
 3. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de opdrachtnemer:
  inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en beschermingsmiddelen;
  • exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, precario en andere rechten;
  • inclusief de kosten van vervoer en verzekering;
  • inclusief de kosten van de afvalverwerking van de verwijderde toxische/gevaarlijke bouwmaterialen bij een daartoe aangewezen afvalverwerker en/of afvaldeponie.
  • vermeld in Euro (€).
 4. Bij het verrichten van werkzaamheden is het de opdrachtnemer toegestaan om, ten behoeve van voor de opdrachtgever uit te voeren werk, op kosten van de opdrachtgever gebruik te maken van nutsvoorzieningen zoals leidingwater, gas, elektriciteit en riool (afwatering).

 

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat de opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van door hem geleverde diensten met inachtneming van de volgende beperkingen:
  de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden betreffende door hen geleden schade, welke niet het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer;
  • de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever en derden die hij ten tijde van de werkzaamheden onder zich had, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer;
  • de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschades, zoals bijvoorbeeld in de zin van productieverlies en winstderving of andere indirecte kosten;
  • de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan onder meer verf en behang ten gevolge van het onlosmakelijk aan de aard van de werkwijze verbonden gebruik van tape, lijm, afdichtingen, beschietingen en dergelijke.
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever en derden vervalt indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om werkzaamheden heeft (laten) verricht(-en), of indien de opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval indien deze niet binnen één maand na de dag waarop de opdrachtgever redelijkerwijs met eventuele schade bekend was c.q. had kunnen zijn, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twee jaar na de datum van de laatste declaratie van opdrachtnemer aan opdrachtgever in het dossier waarop de claim betrekking heeft.
 3. In geval van een non-conforme levering van diensten, is aan de verplichting tot vergoeding van schade door de opdrachtnemer voldaan door alsnog de overeenkomst na te komen. Indien nakoming door opdrachtnemer om welke reden dan ook blijvend niet meer mogelijk is, dan is de opdrachtnemer verplicht tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever. Door opdrachtnemer is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald. Op aanvraag zal opdrachtnemer informatie over de betreffende polis aan de opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover genoemde aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat opdrachtgever in betreffende zaak reeds aan opdrachtnemer heeft betaald.

Gewijzigde omstandigheden

Artikel 10

 1. Indien (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, of bij aan het object klevende en aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.
 2. Voor zover de werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, die met het oog op uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer zijn gemaakt, inclusief de kosten die ten gevolge van de inspanningen van de opdrachtnemer in alle redelijkheid benodigd zijn om de situatie ten behoeve van de opdrachtgever conform de vigerende wet- en regelgeving voldoende te stabiliseren en veilig achter te laten.

Vrijwaring

Artikel 11

De opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de wettelijke en -voor zover van toepassing- geldende CAO-bepalingen. De opdrachtnemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten, etc. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Klachten

Artikel 12

 1. Klachten over ondeugdelijk dienstverlening, schade of vermissing van zaken of van welke andere aard dan ook, dienen op straffe van verval binnen acht kalenderdagen na oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden voorgelegd.
 2. Bij klachten is de opdrachtgever verplicht om aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. De informatie omvat ten minste een nauwkeurige omschrijving van:
  • het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd;
  • de plaats waar het gebrek is geconstateerd;
  • de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;
  • een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen.

De opdrachtnemer is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

De maximale termijn waarbinnen opdrachtnemer door opdrachtgever kan worden aangesproken voor eventuele verborgen gebreken in de uitvoering van het werk is beperkt tot één maand na de (voorlopige) oplevering en aanvaarding van het werk. Na het verstrijken daarvan is opdrachtnemer bevrijd van elke aansprakelijkheid. Bovendien dient de opdrachtgever eventuele vorderingen uit hoofde van verborgen gebreken schriftelijk in te stellen binnen uiterlijk één maand na de ontdekking ervan, op straffe van verval.

 

 

 

Betaling

Artikel 13

 1. Betaling van de restsom is direct na oplevering verschuldigd, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim raakt zonder dat daarvoor afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vervolgens een rente verschuldigd van 1,5 % per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 exclusief B.T.W.
 4. Indien opdrachtnemer één of meer vorderingen op de opdrachtgever bezit, dan zal de betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen, eerst strekken tot betaling van de eerdere vorderingen.
 5. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn om, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag aan de opdrachtnemer te voldoen.
 6. Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, dan zal de opdrachtgever meewerken aan een pandakte vordering openbaar-/retentierecht op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de B.T.W., indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden is begrepen.
 7. Betalingsgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.

Toepasselijk recht/Geschillen

Artikel 14

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. In geval van een geschil is enkel de Rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van opdrachtnemer bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Slotbepalingen

Artikel 15

-Elk beding dat strijdig is met dwingende bepalingen van het Belgisch Recht zal telkens indien mogelijk worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van één of andere bepaling(-en) de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.

-Perfect Finish Asbestverwijdering BV  mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Perfect Finish Asbestverwijdering BV in verband met de behandeling van de opdracht en/of ten behoeve van haar relatiebeheer.

© Perfect Finish Asbestverwijdering BV.